Snel een Mediator nodig?

  • Gratis kennismakingsgesprek
  • Snel beginnen
  • Betaalbaar
  • Geen advocaat nodig
  • Flexibele planning

Financiële steun

De overheid vergoedt, op grond van de Wet op de rechtsbijstand, in bepaalde situaties een deel van de kosten van mediation. De Raad voor Rechtsbijstand voert deze werkzaamheden uit. Wiggers Mediation kan een verzoek tot financiële steun indienen, omdat zij erkend is door de Raad voor Rechtsbijstand. Bij de Raad is Wiggers Mediation deelnemer van de TRUST, waardoor een aanvraag om gefinancierde rechtsbijstand per direct in behandeling wordt genomen door de Raad en cliënt binnen 2 weken weet of hij voor vergoeding in aanmerking komt.
Wel is een eigen bijdrage verschuldigd. Griffiekosten komen nooit voor vergoeding in aanmerking.

Eigen bijdrage*

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensgrenzen en eigen bijdragen voor de gesubsidieerde bijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.
De wet bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar).
U ontvangt geen bijdrage van de overheid indien uw vermogen (box 3) meer bedraagt dan € 24.437 per persoon.

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation

Alleenstaand

Inkomen tot € 27.300: eigen bijdrage € 54, tenzij de mediation langer duurt dan 4 uur. Dat is meestal het geval, dan betaalt u met een inkomen tussen € 19.401 en € 27.300 € 105.
Is uw inkomen als alleenstaande hoger dan € 27.300 dan ontvangst u geen gefinancierde toevoeging.

Alleenstaanden betalen voor bijstand van een advocaat in een kwestie van Personen en familierecht ten minste een eigen bijdrage van € 199 (inkomen tot € 19.400) oplopend tot € 835 (inkomen tussen € 23.000 en € 27.300).

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin:
– inkomen tot € 23.600: eigen bijdrage € 54, tenzij de mediation langer duurt dan 4 uur. Dat is meestal het geval, dan betaalt u met een inkomen tussen € 26.901 en € 38.600 € 107. Is uw inkomen hoger dan € 38.000 dan ontvangst u geen gefinancierde toevoeging.

Gehuwden, samenwonend of eenoudergezin betalen voor bijstand van een advocaat in een kwestie van Personen en familierecht ten minste een eigen bijdrage van € 345 (inkomen tot € 19.400) oplopend tot € 849 (inkomen tussen € 32.101 en € 38.600). 

ADVIES:
Indien u hoopt om met de andere partij er samen uit te komen, is het ook vanuit financieel oogpunt dus voordeliger om met mediation te beginnen. Als u er dan toch niet uitkomt, heeft u alsnog recht op een advocaat. Uw eigen bijdrage – betaalt aan de mediator – wordt dan op de eigen bijdrage verschuldigd aan de advocaat in mindering gebracht.
Overigens als u al een advocaat hebt ingeschakeld, kunt u – met de andere partij – ervoor kiezen om de procedure bij de adovcaat op te schorten en mediation te starten. U betaalt dan geen eigen bijdrage aan de mediator.
Er samen uitkomen verdient altijd de voorkeur. 

Een en ander voorbehoud van de Raad voor Rechtsbijstand; zie www.rvr.org

*) hieraan kunnen geen rechten worden ontleend

Kies niet voor het gevecht, maar voor het redelijke overleg!

Ik hanteer een vast uurtarief

Soms is het prettiger voor partijen om een vast bedrag af te spreken. Dat kan ook. Er is één belangrijk voorbehoud: als de mediation niet slaagt of door mij wordt gestopt wegens “geen voortgang” dan is het overeengekomen bedrag onverkort verschuldigd.

Het is gebruikelijk dat partijen de kosten van de mediation in gelijke delen voor hun rekening nemen. Het is mogelijk dat partijen hierover andere afspraken maken. U krijgt van mij een tijdverantwoording gebaseerd op registratie van werkzaamheden in eenheden van zes minuten.
Maakt u beiden gebruik van gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt geen tijdsspecificatie overgelegd.
Ook als u ervoor kiest dat u twee rekeningen wenst te ontvangen, is in de Mediationovereenkomst nadrukkelijk overeengekomen dat u beiden verantwoordelijk bent voor betaling van de gehele rekening.

Betalingsregeling

Particuliere klanten mogen facturen, afhankelijk van het bedrag, in meer gelijke maandelijkse termijnen betalen, indien zij geen mogelijkheid hebben om het factuurbedrag in éénmaal te voldoen.
Komt een betaling niet voor of op de vervaldatum binnen, of niet op binnen de afgesproken termijn, dan is wettelijke rente verschuldigd en vervalt de afspraak tot het betalen in termijnen.
Indien de mediation is geëindigd en het resultaat wordt voorgelegd aan de rechter, dient de factuur geheel te zijn voldaan.

Gratis kennismakingsgesprek

Neem binnen 24 uur contact met mij op:Neem binnen 24 uur contact met mij op:

© 2019 | Wiggers Mediation. Alle rechten voorbehouden. | Sitemap | Disclaimer

Volg ons op Social Media